People

Realiseren van een winstgevende leercultuur

Ervaring toont aan dat leren en ontwikkelen van medewerkers in organisaties het meest effectief plaatsvindt in hun dagelijkse
werksituatie aan de hand van concrete problemen èn in contact met collega’s.
Aansluiting van de persoonlijke capaciteiten van de medewerker op de organisatiedoelen blijkt een succesvol vertrekpunt.
Ontwikkeling van mensen in organisaties door ad-hoc en fragmentarisch opleiden en trainen van kennis en vaardigheden blijkt dus géén succesformule. Doel van het ontwikkelproces is immers het verwerven van kennis en bekwaamheden (competenties) die nodig zijn om in de werksituatie succesvol en langdurig te kunnen handelen (prestatie en resultaat).
Deze benaderingswijze ondersteunt een aanpak die gericht is op ontwikkeling en waarbij een adequate afstemming wordt nagestreefd
tussen leren, begeleiden en zelfs belonen van succesvol handelen. Als deze afstemming wordt gerealiseerd zal dit betrokkenheid, motivatie, bekwaamheid en succesvol handelen bij de medewerkers opleveren. De methodiek hiervoor kent vele aspecten die in de praktijk vaak niet allemaal optimaal zijn ingevuld maar die wel planmatig kunnen worden ingevuld.
Interesse in het realiseren van een leercultuur die bijdraagt aan een langdurig rendement?