Algemene voorwaarden

Verwerkersovereenkomst

WDL Corporate Finance gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de met u gemaakte afspraken. In verband met de privacywetgeving heeft Wielen de Leeuw B.V. hiervoor een Verwerkersovereenkomst opgesteld.

Algemene voorwaarden WDL Corporate Finance

1. Definities

Opdrachtnemer: WDL Corporate Finance, statutair gevestigd te Sint-Oedenrode.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met opdrachtnemer. Medewerker: de natuurlijke persoon die een (arbeids)overeenkomst aangaat of is aangegaan met opdrachtnemer ten behoeve van het uitvoeren van opdrachten bij de opdrachtgever.
Opdracht/overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen overeenkomst van opdracht.

2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende
  door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden en diensten, daaronder begrepen
  aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van opdracht.
 2. WDL Corporate Finance is ingeschreven in het CRKBO-Register en kan in het kader van BTW regeling beroepsopleidingen diensten
  vrijgesteld van BTW aanbieden.
 3. Voorwaarden van opdrachtgever c.q. afwijkingen van deze Algemene voorwaarden hebben slechts rechtskracht, indien deze door
  opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.

3. Opdracht tot dienstverlening en totstandkoming

 1. Ieder door opdrachtnemer gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen
  na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is
  genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook
  indien deze van derden afkomstig is.
 3. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever (“de opdracht tot dienstverlening”) komt tot stand op een van de
  navolgende wijzen en tijdstippen:
  a.) schriftelijke opdrachtbevestiging;
  b.) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door opdrachtnemer gedaan aanbod
  door opdrachtgever mondeling is aanvaard;
  c.) hetzij, op het moment waarop met de uitvoering van die opdracht een aanvang is gemaakt. Het staat ieder der partijen niettemin
  vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of een ander tijdstip is tot stand gekomen.
 4. De opdrachtnemer zal vragen van administratieve aard of met betrekking tot opdracht binnen een termijn van 3 werkdagen
  schriftelijk beantwoorden. Indien vragen een langere verwerkingstijd vereisen, zal dit in dit schrijven tevens de termijn van 14 dagen
  worden gecommuniceerd waarbinnen men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bemiddeling in financiering / consultancy

4. A Inhoud en uitvoering van de opdracht: bemiddeling in financiering / consultancy

 1. Opdrachtnemer is een tussenpersoon die bemiddelt in het verkrijgen van bedrijfsfinancieringen en hier aan gerelateerde
  werkzaamheden zoals financiële structurering en bedrijfskundige advisering. Voor deze consultancy werkzaamheden heeft de
  opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtgever verklaart, volledige openheid van bedrijfsinformatie te geven en volledige medewerking te geven rondom de
  verstrekking hiervan. Bedrijfsinformatie betreft in deze context de informatie over alle zakelijke activiteiten van de betreffende
  natuurlijke persoon/bestuurder ook buiten de eventuele specifieke kredietnemer om. Openheid over de informatie over de privé
  gegevens van de ondernemer of bestuurders is alleen van toepassing indien de opdrachtnemer dit kan onderbouwen.
 3. Indien gedurende het traject blijkt dat er informatie is die de succeskansen van een offertetraject bij een geldverstrekker naar het
  oordeel van de opdrachtnemer negatief kan beïnvloeden, kan de opdrachtnemer de opdracht retour geven c.q. in overleg de
  tarifering verhogen c.q. doorverwijzen naar andere partijen.
 4. De opdracht betreft alleen het verkrijgen van een gecommitteerde offerte tot het verstrekken van een bedrijfsfinanciering. Het niet
  accepteren van deze offerte door de opdrachtgever heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aan de
  opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever is exclusief verbonden aan de opdrachtnemer inzake het bemiddelen in financieringen; indien bijvoorbeeld
  opdrachtgever reeds contacten had met een geldverstrekker in de ruimste zin des woords en er wordt gedurende de uitvoering van
  deze opdracht een offerte afgegeven door deze geldverstrekker dan valt dit tevens binnen de opdracht tot dienstverlening. Tevens
  verklaart opdrachtgever geen andere tussenpersoon ingeschakeld te hebben zoals een accountant/adviseur voor deze
  dienstverlening en dat onder deze exclusiviteitsafspraak ook niet te gaan doen. Deze exclusiviteit is geldig voor een periode van 6
  maanden na de datum van de opdracht tot dienstverlening.
 6. Eventuele afsluitkosten en overige kosten bij de betreffende geldverstrekker vallen niet onder deze opdracht tot dienstverlening en
  dienen separaat te worden voldaan.

4. B Annulering van de opdracht: bemiddeling in financiering / consultancy

 1. De opdracht kan door de opdrachtgever tot uiterlijk één dag voor aanvang van de opdracht zonder kosten worden geannuleerd.
 2. In geval van gewichtige onvoorziene redenen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder
  begrepen bedrijfsschade/gevolgschade van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
  onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 3. Restitutie van de instapfee is niet mogelijk.

4. C Wijzigen van de opdracht: bemiddeling in financiering / consultancy

 1. De opdrachtgever is gerechtigd de aard of de omvang van de opdracht in redelijkheid te wijzigen, echter niet eerder dan na
  voorafgaand overleg met en instemming van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen
  welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of de van toepassing zijnde tarieven.

4. D Wijze van factureren: bemiddeling in financiering / consultancy

Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, tweeledig plaats:
 1. de instapfee voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
 2. de succesfee direct na het verkrijgen van de offerte
 3. overige facturering zoals uren op basis van nacalculatie conform de afspraken in de opdracht.

5. Detachering

5. A Inhoud en uitvoering detacheringsopdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren met behulp van medewerkers, die hun werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever
  zullen verrichten. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van deze medewerkers en selecteert aan de hand van de aan opdrachtnemer
  bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare medewerkers enerzijds en van de door de opdrachtgever aan
  opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds.
 2. Bij afwezigheid van een medewerker van opdrachtnemer, anders dan in geval van tussen de opdrachtgever en de medewerker
  afgesproken vakantiedagen, voor een periode langer dan 2 weken zal opdrachtnemer zich inspannen om, in goed overleg met
  opdrachtgever, voor vervanging te zorgen.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een medewerker van opdrachtnemer te betrekken bij andere dan de uit de opdracht
  voortvloeiende werkzaamheden, anders dan na overleg met en goedkeuring van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede opdrachtnemer uitvoeren.
  Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat, eventueel overeengekomen termijnen gelden niet als fatale
  termijnen.
 5. Gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden daarna, zullen partijen geen
  medewerkers van elkaar in dienst nemen of anderszins direct dan wel indirect voor zichzelf of voor een groepsmaatschappij van een
  opdrachtgever laten werken, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van de andere partij en eerst nadat een vergoeding
  van 4 maandsalarissen zal zijn voldaan.
 6. Ook indien de opdrachtgever met een hem/haar (door opdrachtnemer voorgedragen) medewerker rechtstreeks, indirect of middels
  derden een arbeidsverhouding is aangegaan, zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding van 4 maandsalarissen
  betalen. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
 7. Partijen zullen geen ex-medewerkers van elkaar rechtstreeks of via derden werkzaamheden laten verrichten, in dienst nemen of
  anderszins direct dan wel indirect voor zich laten werken gedurende een periode van 12 maanden nadat het dienstverband van deze
  medewerker met een van de partijen is beëindigd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.
 8. Opdrachtgever zal zelf geen medewerkers van opdrachtnemer ter beschikking stellen aan derden, behoudens schriftelijke
  toestemming van opdrachtnemer.
 9. Opdrachtgever zal geen medewerkers van opdrachtnemer buiten Nederland te werk stellen, zonder daartoe
  schriftelijk toestemming te hebben verkregen van opdrachtnemer.
 10. De opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de medewerker van
  opdrachtnemer. De opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de medewerker en over alle door of mede
  door deze medewerker tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de medewerker aan de opdrachtgever ter beschikking
  is gesteld. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken ter zake. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
  schade toegebracht door de medewerker gedurende de tijd dat deze aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, tenzij deze
  schade (mede) is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de medewerker van
  opdrachtnemer.
 11. De opdrachtgever staat in voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden als ware de medewerker zijn eigen
  medewerker.
 12. In geval van een aan de medewerker overkomen bedrijfsongeval en/of beroepsziekte ten tijde van of in verband met de uitoefening
  van de opdracht draagt de opdrachtgever ervoor zorg dat terzake een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het
  ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het
  ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in
  het gegeven geval gaat.
 13. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele vorderingen die door de medewerker ex artikel 7:658 en/of 7:611 BW
  tegen opdrachtnemer worden ingesteld, verband houdende met bedrijfsongevallen en/of beroepsziekten aan de medewerker
  overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht.

5. B Annulering detacheringsopdracht

 1. De opdracht kan door de opdrachtgever tot uiterlijk één maand voor aanvang van de opdracht zonder kosten worden geannuleerd.
  Indien een opdracht korter dan één maand voor aanvang wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een termijn van 1 maand
  aan opdrachtnemer te betalen, voor zover de opdracht ziet op het ter beschikking stellen van medewerkers door opdrachtnemer.
  Indien de opdracht ziet op dienstverlening aan de opdrachtgever en de opdracht korter dan één maand voor aanvang wordt
  geannuleerd, is opdrachtgever verplicht de tot aan het moment van opzegging door opdrachtnemer gemaakte (project)kosten aan
  laatstgenoemde te vergoeden. Tot de (project)kosten behoort in dit geval bijvoorbeeld ook de gevolgschade, zijnde de kosten die
  opdrachtnemer moet betalen aan de reeds ingeschakelde medewerker, die de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zou gaan
  vervullen.
 2. De opdracht kan door opdrachtnemer tot uiterlijk één maand voor aanvang van de opdracht worden geannuleerd. Opdrachtnemer
  kan een opdracht korter dan één maand voor aanvang annuleren indien er sprake is van ontslag met onmiddellijke ingang dan wel
  opzegging van de (arbeids)overeenkomst door de medewerker zelf of door opdrachtnemer of wegens andere gewichtige redenen.
  Opdrachtnemer zal zich inspannen om, in goed overleg met opdrachtgever, zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen. In
  geval van gewichtige redenen, opzegging van de (arbeids)overeenkomst door de medewerker zelf of door opdrachtnemer, alsmede
  in geval van onmiddellijke beëindiging van de (arbeids)overeenkomst door de medewerker zelf of door opdrachtnemers, is
  opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade / gevolgschade van
  opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 3. Heeft de opdrachtgever recht op restitutie van gelden, dan worden deze binnen twee weken terugbetaald. Terugbetaling vindt
  plaats op het bankrekeningnummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

5. C Wijzigen detacheringsopdracht

 1. De opdrachtgever is gerechtigd de aard of de omvang van de opdracht in redelijkheid te wijzigen, echter niet eerder dan na
  voorafgaand overleg met en instemming van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen
  welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of de van toepassing zijnde tarieven.

5. D Wijze van factureren detacheringsopdracht

 1. Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, maandelijks achteraf plaats.
 2. De facturen zijn mede gebaseerd op de ondertekende uren- en kostenstaten.

6. Opleidingen

6. A Inhoud en uitvoering opleidingen

 1. De deelnemer gaat een overeenkomst met opdrachtnemer aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving vindt
  plaats via het inschrijfformulier, telefonisch, betaling middels iDEAL Learning WDL of per e-mail via het door de opdrachtnemer
  verstrekte e-mail adres.
 2. De deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke
  toestemming van opdrachtnemer.

6. B Annulering opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van
  opdrachtnemer onvoldoende is, staat het opdrachtnemer vrij om de betreffende opleidingen of de betreffende opleidingsmodule op
  een andere datum en/of een ander tijdstip te laten starten. Indien opdrachtnemer en de deelnemer geen overeenstemming
  bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de deelnemer het recht om de betreffende opleiding of opleidingsmodule te annuleren.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de deelnemer het recht de opleiding te annuleren. De annulering kan
  uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst opdrachtnemer geldt in het geval van een brief: de datum van de
  poststempel, en in geval van een email: de verzenddatum van de betreffende e-mail.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in 6.2 geldt (uitgezonderd de bedenktijd volgens wettelijke regeling bij overeenkomsten
  gesloten op afstand) dat opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij de deelnemer in rekening te brengen:
  a. Bij annulering na de totstandkoming van de overeenkomst, 20% van de kosten van de opleiding.
  b. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten.
  c. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten.
  d. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de opleiding.
 4. Indien de deelnemer na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijd beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie.

6. C Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het herroepingsrecht voor iedere bestelling die bij opdrachtnemer wordt gedaan. Dit recht houdt in dat consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de opdrachtgever schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan opdrachtnemer.
 2. Ten aanzien van lid 1 treedt het herroepingsrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de
  termijn van zeven (7) werkdagen. Hiervoor krijgt, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel
  van het geld.
 4. Voor de online cursussen geldt dat de opdrachtgever pas dan toegang krijgt tot de online cursus wanneer gebruiker een persoonlijk
  account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende content en/of diensten en/of producten
  van opdrachtgever kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is
  verstreken. Het herroepingsrecht van de klant op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

6. D Wijzigen opleiding

 1. De opdrachtgever is gerechtigd de aard of de omvang van de opdracht in redelijkheid te wijzigen, echter niet eerder dan na voorafgaand overleg met en instemming van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen
  welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of de van toepassing zijnde tarieven.

6. E Wijze van factureren opleiding

 1. Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats voor aanvang opleiding.
 2. Facturering bij betaling iDEAL vindt plaats na verwerking betaling. Deelnemer ontvangt bevestiging betaling en factuur per e-mail en
  verkrijgt toegang tot e-learning en daarmee is de aanvang van de opleiding gestart.

7. Betaling en zekerheid

 1. Opdrachtgever zal elke, door opdrachtnemer in het kader van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst,
  ingediende factuur voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving op de rekening van opdrachtnemer, zonder aftrek,
  korting of verrekening.
 2. Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn
  ingediend.
 3. Het doen van betalingen door opdrachtgever aan medewerkers van opdrachtnemer levert geen grond op voor schulddelging en/of
  schuldvergelijking.
 4. Onverminderd enig overig recht van opdrachtnemer zal opdrachtgever bij geen of niet tijdige betaling van rechtswege en zonder
  enige ingebrekestelling in verzuim zijn en is een rente verschuldigd van 1% per maand (of een deel daarvan) dat de betaling te laat
  plaatsvindt. Opdrachtgever zal in dat geval eveneens verplicht zijn aan opdrachtnemer de in redelijkheid door haar gemaakte
  incassokosten te vergoeden.

8. Aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. Indien en voor zover op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te
  allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen opdrachtnemer heeft geleverd, respectievelijk de waarde
  van de factuur die betrekking heeft op het verrichten van de opdracht, waarin de oorzaak van de schade is gelegen, exclusief BTW,
  per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen. De eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde
  schadevergoeding zal tevens nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend
  geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
  onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 2. Eén ieder is verplicht om binnen alle redelijkheid en billijkheid mee te werken aan het voorkomen en minimaliseren van schade.
 3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze(n) te lijden schade uit welke
  oorzaak dan ook.

9. Faillissement, surseance van betaling en liquidatie / overname

Ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of hele of gedeeltelijke overname of liquidatie van
opdrachtnemer of opdrachtgever wordt de desbetreffende partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de wederpartij
gerechtigd, hetzij –verdere- uitvoering van de opdracht op te schorten, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten
dele ontbonden te verklaren, onverminderd het overige aan de wederpartij toekomende recht, waaronder het recht volledige
betaling en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts wordt in die gevallen hetgeen de wederpartij overigens van opdrachtgever te
vorderen heeft, terstond opeisbaar.

10. Overmacht

In geval van niet toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer worden alle verplichtingen van opdrachtnemer en/of
opdrachtgever opgeschort. Partijen zullen alsdan overleggen om tot een voor beiden acceptabele situatie c.q. aanpassing van de
overeenkomst te komen. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden, dan hebben opdrachtnemer en
opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een –alle relevante omstandigheden in
aanmerking genomen- redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen. In geval van overmacht is opdrachtnemer
niet schadeplichtig.

11. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever erkennen het confidentiële karakter van alle uit hoofde van hun relatie verkregen informatie,
  behoudens algemeen bekende en/of voor ieder toegankelijke informatie. Opdrachtnemer zal deze vertrouwelijkheid ook met haar
  medewerkers en direct gelieerde partijen schriftelijk overeenkomen. Opdrachtnemer zal de verkregen informatie van de relatie
  derhalve niet gebruiken voor commerciele activiteiten van derden en/of informatie doorspelen aan derden behoudens direct
  gelieerde partijen.
 2. Algemene informatie over de tot stand gekomen deal met een geldverstrekker, zonder het vermelden van informatie van de
  opdrachtgever, kan worden gebruikt op de website of andere commerciële uitingen van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal altijd vooraf toestemming vragen om opdrachtgever hierbij bekend te maken qua klantinformatie. De opdrachtgever is gerechtigd om
  zonder opgaaf van redenen dit te weigeren.

12. Overdracht rechten en plichten

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij
aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan
het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

13. Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag
  schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken binnen veertien dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan
  hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval
  dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen
  ontdekken.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer terecht reclameert, is opdrachtnemer bevoegd naar eigen
  keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te laten verbeteren dan wel
  opnieuw te laten verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de
  opdracht te geven.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de door in artikel 1 genoemde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken
  uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
  beheerst door Nederlands Recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene
  Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen
  opdrachtnemer is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

15. Persoonsregistratie

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer, wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische
  bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor onze dienstverlening. Het beheer van de verkregen
  persoonsgegevens gebeurt op de wijze die de wet voorschrijft.

16. Intellectueel eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt –waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. of die het resultaat zijn van de
  door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen,
  plannen e.d.- berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of
  vermenigvuldiging van de in artikel 9.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling
  daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het
  uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden
  gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever
  binnen die termijn schriftelijk aan opdrachtnemer te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde
  geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is
  beëindigd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.